Eventos Cepdeci
Cine y Viajes
Ofertas Viajes
Ofertas cruceros
+cub
MadeInGirona
Ràdio Horitzó
National Geographic Traveler
 
CEPDECI, S.L., societat espanyola domiciliada a Platja D’aro, C/ Ginesta 36, amb NIF nº B-17478199 i inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Tom 940, foli 132, Fulla GE-17201, inscripció 1, adverteix que tots els materials i informacions continguts dins d'aquest espai Web han estat inclosos a títol informatiu, de manera que resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. CEPDECI, S.L. no assumeix cap responsabilitat per danys i prejudicis resultants o que tinguin connexió amb l’ús de l'esmentada informació.

L'usuari ha de tenir en compte que els materials i informacions continguts dins d'aquest espai Web podrien no reflectir la informació més recent dels serveis oferts per CEPDECI, S.L., podent ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense prèvia notificació.
CEPDECI, S.L., no es responsabilitza de les errades o omissions que pogués contenir aquest espai web o qualsevol altre contingut al qual s'hi pugui accedir a través del mateix.
Els enllaços o links que conté aquest espai Web poden conduir a l'usuari a altres espais i pàgines Web gestionades per tercers, sobre els quals CEPDECI, S.L. no exerceix cap tipus de control ni respon dels continguts o de l'estat dels esmentats espais i pàgines Web.
L'accés a altres pàgines Web i els seus continguts a través d'aquest espai Web tampoc implica que CEPDECI, S.L. recomani o aprovi els seus continguts.
L'accés a la present pàgina Web i l’ús dels seus continguts i elements suposa l'acceptació per part de l'usuari de les Condicions d'Ús que aquí s'estableixen, essent sempre a propi compte i risc.
Tanmateix l'usuari d'aquest espai Web s'obliga, en accedir al mateix, a utilitzar-lo d'acord a les lleis i els usos del tràfic i respondrà, davant de CEPDECI, S.L. i/o davant de tercers, de qualsevol dany i prejudici que es pogués ocasionar com a conseqüència de d’incompliment de l'esmentada obligació.
CEPDECI, S.L. no serà responsable sota cap concepte de qualsevol danys o prejudici derivat de la utilització d'aquest espai Web, així com de cap actuació realitzada en base a la informació facilitada al mateix.
CEDEPCI, S.L. no es responsabilitza de cap dany informàtic o de qualsevol altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest espai. Per tot això, CEPDECI, S.L. no garanteix l'absència de virus o altres elements perjudicials que poguessin ocasionar danys o alteracions al sistema informàtic, als fitxers o als documents electrònics de l'usuari d'aquest espai Web. De la mateixa manera, CEPDECI. S.L. no respon a cap tipus de dany i prejudici que els esmentats elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.
Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest espai Web són propietat de CEPDECI, S.L. i es prohibeix la seva reproducció total o parcial excepte autorització escrita d'aquesta última. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest espai Web són legalment reservats i l'accés al mateix o la seva utilització per part dels seus usuaris no ha de considerar-se, de cap manera, com a atorgament de llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat del qual correspongui a CEPDECI, S.L. o als seus legítims autors.
Queda prohibida la còpia, distribució, transformació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda dins d'aquest espai Web, així com el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos dins la mateixa independentment de la seva finalitat i el mitjà utilitzat, sense autorització expressa de CEPDECI, S.L. o del seu legítim autor.
Queda reservat expressament qualsevol altre dret que pogués no ser inclòs o figurar específicament recollit dins d'aquest Avís Legal.
Tot usuari d'aquest espai Web haurà d'abstenir-se en cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin ser instal·lats dins d'aquesta pàgina Web. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que CEPDECI, S.L. ofereix a aquest espai Web i a no fer-los servir per incórrer en activitats il·legals o il·lícites, contràries a la bona fe i l'ordenament legal.
Aquest espai Web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
D'acord amb la legislació vigent aplicable, queden garantits tots els drets de protecció de dades de tipus personal de l'usuari que faci ús d'alguna aplicació del domini Web de CEPDECI, S.L., amb domicili al Carrer Ginesta 36, 17250 PLATJA D’ARO (Girona) que impliqui el curs de qualsevol tipus de formulari o enviament, fitxa o comunicació que contingui dades de caràcter personal, garantint la confidencialitat de la informació que es pogués aportar.
Aquesta pàgina Web no requereix que els seus usuaris es donin d'alta mitjançant la comunicació de les seves dades personals. No obstant i per aquells casos expressament així establerts, s'estableix que les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer propietat de CEPDECI S.L. que figura degudament registrat a l'Agència de Protecció de dades de caràcter personal. La incorporació d'aquestes dades dins d'un fitxer té com a finalitat l'enviament de la informació relativa a les activitats de CEPDECI S.L. o qualsevol dels seus associats, això com la comunicació de novetats o notícies relatives a les mateixes. Aquestes dades podran ser cedides a la resta d'empreses associades a CEPDECI S.L. amb la mateixa finalitat.
Els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la LOPD, mitjançant notificació escrita en la que es faci constar clarament el seu nom, cognoms i adreça a la següent adreça:
C.E.P.D.E.C.I., S.L.
Carrer Ginesta, 36 – Apartat de Correus 417
17250 PLATJA D’ARO (Girona)
Espanya

 
web creada per Estudi 33 | www.estudi33.org | avís legal